නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ��������� ������������������ ���������������������

��������� ������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close