නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ��������� ���������������������

��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close