නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ������������������������ ���������������������

������������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close