නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ������������ ��������������� ���������������������������

������������ ��������������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close