නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ��������������������� ��������������������� ���������������������

��������������������� ��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close