නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ��������������� ��������������������� ���������������������������

��������������� ��������������������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close