නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ��������������� ������������������ ���������������������������

��������������� ������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close