නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ������ ������������������������

������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close