නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ��������������������������� ��������� ������ ������������������������������������ ��������������������� ���������

��������������������������� ��������� ������ ������������������������������������ ��������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close