නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ������������������

������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close