නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������

������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close