නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ ��������� ������������ ��������������� ������ ���������������

��������� ������������ ��������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close