නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ ������������������������ ������������������������ ������ ���������������

������������������������ ������������������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close