නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ ������������������������ ��������������������������� ���������

������������������������ ��������������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close