නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������������������������������� ������������������ ������������ ��������������� ������������������ 1

��������������������������������� ������������������ ������������ ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close