නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������ ��������������������������������������� 27

������������������ ��������������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close