නිවනට අදාල කරුනු ������������ ������������������ ������������ ������������������������

������������ ������������������ ������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close