ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකහේතු ඵල ��������������� ������������������ ���������������������

��������������� ������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close