ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකහේතු ඵල ��������������� ������������������ ��������������������� 17

��������������� ������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close