ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකහේතු ඵල ������������ ��������������������� ��������� ���������������������

������������ ��������������������� ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close