භාවනාවමෙත් සිත ��������������������� ��������� ������������������ ������������������������

��������������������� ��������� ������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close