භාවනාවඅසුභ ������������ ��������������������������������� ��������������������� ���������������

������������ ��������������������������������� ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close