භාවනාවඅසුභ ��������������������������� ��������������� ��������������������� 21

��������������������������� ��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close