භාවනාවඅසුභ ��������� ������������ ���������������������

��������� ������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close