භාවනාවඅසුභ ��������������������� ������������ ��������������� ���������������

��������������������� ������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close