භාවනාවඅසුභ ������������ ������ ��������������� ��������������� ���������������

������������ ������ ��������������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close