ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ��������� ������ ���������������������

��������� ������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close