ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ��������� ������ ��������������������� 2

��������� ������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close