ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ������������ ������ ���������������������

������������ ������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close