ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ������������ ������������ 21

������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close