ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ������������ ������������

������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close