ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ��������������� ������������ ��������������� 2

��������������� ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close