ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ��������������� ������������ ���������������

��������������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close