ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ��������������������� ���������������������

��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close