ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ������������������������������ ��������� ���������������

������������������������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close