ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ������������������ ���������������

������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close