ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ��������������������� ��������������� 1

��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close