ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ������������ ���������������

������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close