ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ������������������ ������������ ��������������� 7

������������������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close