ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ��������� ��������������������� ������������������������������

��������� ��������������������� ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close