ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ��������������������� ������������������ ���������������

��������������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close