ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ��������������������������������� ���������������

��������������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close