ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ��������������������������������������� ���������������

��������������������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close