අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������������������������������ ��������������� 1

������������������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close