ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ������ ������������ ��������������� ���������������

������ ������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close