ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ��������������������� ������������ ��������� ������������ ������������?

��������������������� ������������ ��������� ������������ ������������? යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close