ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ������������������ ��������� ��������� ������ ��������������� ���������������

������������������ ��������� ��������� ������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close