ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ��������������������� ���������������

��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close