භාවනාවධ්‍යානධ්‍යාන සමාපත්ති ��������� ���������������

��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close