අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������������ ��������������� 2

������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close