භාවනාවවිදර්ශනාවධර්මාවබෝධය ලැබීම ������������������������

������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close