භාවනාවවිදර්ශනාවධර්මාවබෝධය ලැබීම ������������������������������������������ ������������������������ ������������������

������������������������������������������ ������������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close