නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ��������� ��������������� ������������ ������������ ��������� ������ ������������ ��������������� 2

��������� ��������������� ������������ ������������ ��������� ������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close