නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ������������ ��������� 2

������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close